CHLOREK ŻELAZA (III) CZ.D.A. 6 hydrat 500G 7705-08-0


Chlorek żelaza(III) (chlorek żelazowy), FeCl3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i żelaza na stopniu utlenienia III.

Właściwości chemiczne i fizyczne:

Chlorek żelaza(III) ma stosunkowo niską temperaturę topnienia (306 °C) i wrze w temperaturze około 315 °C. Para składa się z dimeru Fe2Cl6, który dysocjuje w monomeryczny FeCl3 w wyższej temperaturze.

W warunkach normalnych bezwodny chlorek żelaza(III) jest silnie higroskopijnym krystalicznym ciałem stałym o barwie granatowo-zielonej. W świetle odbitym ma barwę zieloną, w świetle przechodzącym – barwę czerwoną.

W roztworach wodnych chlorek żelaza(III) ulega hydrolizie, w wyniku czego jego roztwory mają barwę czerwonobrązową i odczyn kwaśny:

FeCl3 + 3H2O ? Fe(OH)Cl2 + HCl + 2H2O ? Fe(OH)2Cl + 2HCl + H2O ? Fe(OH)3 + 3HCl
W praktyce hydrolizę powstrzymuje się przez dodanie do roztworu kwasu solnego (5% wagowo).

Jest kwasem Lewisa i w takiej roli jest wykorzystywany jako katalizator kwasowy.


Otrzymywanie:
Metody otrzymywania chlorku żelaza(III):
- nasycanie chlorem wodnego roztworu chlorku żelaza(II):
- 2FeCl2 + Cl2 › 2FeCl3
- synteza z pierwiastków (spalanie żelaza w chlorze):
- 2Fe + 3Cl2 › 2FeCl3
- utlenianie chlorku żelaza(II) dwutlenkiem siarki w kwasie solnym:
- 4FeCl2 + SO2 + 4HCl › 4FeCl3 + S + 2H2O

Zastosowanie
- W hutnictwie do przerobu rud miedziowych i srebrowych.
- Przy oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody pitnej jako koagulant.
- W farbiarstwie jako zaprawa.
- Stosowany do wytrawiania płytek PCB.
- Jako reagent osuszający w niektórych reakcjach chemicznych.
- Jako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PCW.
- Jako wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym. Toksyczność

Chlorek żelaza(III) jest szkodliwy, spożyty w większych dawkach może doprowadzić do zgonu. Dawka śmiertelna LD50 (doustnie szczur) wynosi 900 mg/kg. Po spożyciu powoduje wymioty, działa toksycznie na nerki i wątrobę. Przy kontakcie ze skórą i błonami śluzowymi wywołuje podrażnienia, bardzo silne podrażnienia występują w kontakcie z oczami. Chlorek żelaza(III) jest substancją silnie żrącą i należy z nim pracować jedynie używając odpowiedniej odzieży ochronnej.