Jod Krystaliczny 99,9% 50G 7553-56-2


Stan skupienia stały
Gęstość 4940 kg/m3
Temperatura topnienia 113,7 °C
Temperatura wrzenia 184,25 °C
Wzór chemiczny: I2 (masa cząsteczkowa: 253,81)
Lepkość dynamiczna 2,27 mPa·s
Lepkość kinematyczna 0,0057 cm2/s
Jod w temperaturze pokojowej występuje w postaci stałej, jako połyskliwa, niebiesko-czarna substancja krystaliczna sublimująca po podgrzaniu i dająca fioletowe opary o charakterystycznej drażniącej woni. Pary jodu można łatwo zestalić na chłodniejszej powierzchni w procesie resublimacji.

Słabo rozpuszcza się w wodzie, ale jest dobrze rozpuszczalny w wodnym roztworze jodku potasu (płyn Lugola), gdzie tworzy jony In- (przede wszystkim I3-), a także w alkoholach, chloroformie i innych rozpuszczalnikach organicznych.
Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analityczny, chemikalia do syntez.

Stabilność chemiczna:
Produkt jest trwały w standardowych warunkach otoczenia.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
  Niebezpiecznie reaguje z roztworem amoniaku, fosforem, trójfluorkami bromu i chloru, pięciofluorkiem bromu, acetylenkami, potasem, tlenkiem dwufluoru, trójtlenkiem dwufluoru. W obecności wody lub wilgoci działa korodująco.

Warunki, których należy unikać:
- Woda / wilgoć, silne ogrzewanie.
- Niebezpieczne produkty rozkładu:
- W normalnych warunkach użytkowania i magazynowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu. W atmosferze pożaru możliwe wydzielanie niebezpiecznych oparów: jod, tlenki potasu.