NITROETAN 99,9% 1L 79-24-3

Wzór sumaryczny C2H5NO2
Inne wzory CH3CH2NO2
Masa molowa 75,08 g/mol
Wygląd przezroczysta, oleista, bezbarwna ciecz
Temperatura topnienia: -89,5C.
Temperatura wrzenia: 114,1C.
Palność: palny ,tworzy mieszaniny wybuchowe z pow. : Od dolnej granicy 3,4 % obj. (106 g/m3)
Toksyczność: toksyczny T+dawniej ,obecnie toksyczny
Higroskopijność: jest higroskopijny
Przechowywanie: amp. szklane zatapiane , butle ciśnieniowe i inne opakowania szczelnie zamknięte
Temperatura samozapłonu 410C ,względność par względem pow. 2,59

Nitroetan – organiczny związek chemiczny, pochodna etanu. W standardowych warunkach ciśnienia i temperatury, związek ten jest bezbarwną oleistą cieczą o zapachu owoców.

Otrzymywanie:
Otrzymuje się go w wyniku reakcji nitrowania etanu kwasem azotowym (metoda Hessa). Inna metoda jego syntezy polega na wymianie atomu bromu na grupę nitrową w reakcji z azotynem srebra lub sodu. Nitroetan powstaje też jako jeden z produktów wolnorodnikowej reakcji propanu z kwasem azotowym lub dwutlenkiem azotu w fazie gazowej w temperaturach powyżej 400 °C.

Zastosowania:
W wyniku kondensacji nitroetanu ze związkami nienasyconymi uzyskuje się produkty mające znaczenie komercyjne. Na przykład kondensacja z 3,4-dimetoksybenzaldehydem daje prekursor leku hipotensyjnego – metylodopy, a w reakcji z formaldehydem, po uwodornieniu powstaje 2-amino-2-metylo-1,3-propanodiol, z którego w reakcji z kwasem oleinowym uzyskać można podstawioną oksazolinę należącą do grupy kationowych związków powierzchniowo czynnych (surfakantów).

Jest wykorzystywany jako dodatek do paliw (podobnie jak nitrometan) oraz w przemyśle materiałów wybuchowych.

Nitroetan jest użytecznym rozpuszczalnikiem ze względu na dobre zwilżanie powierzchni.

Jest cieczą ruchliwa. Wykorzystywany jest do syntez organicznych oraz jako rozpuszczalnik żywic winylowych i estrów celulozy, posiada właściwości narkotyczne co ogranicza jego dostęp . Obecnie substancja toxyczna unikać kontaktu z uwalniającym się nitroetanem, stosować ubrania ochronne z tkanin powlekanych, rękawice ochronne, okulary ochronne w szczelnej obudowie, a w przypadku wyraźnie wyczuwalnego zapachu nitroetanu - ochrony dróg oddechowych. Należy pamiętać o ograniczonym czasie działania ochronnego filtrów cząsteczkowych i gazowych.